> Ogólne warunki handlowe (OWH)

OGÓLNE WARUNKI

https://hls.global

Witamy w Happy Life Steps - HLS!

Na tej platformie można znaleźć różnych dostawców:

 • Sanjay Sauldie: Badania i rozwój w dziedzinie prawa, ekonomii i nauk społecznych, językoznawstwa, kultury i sztuki, a także cyfryzacji i sztucznej inteligencji - do znalezienia pod adresem https://hls.global/de/sauldie-digitaler-experte/
  Numer VAT: Sanjay Sauldie: DE 359494855
  Tytuł stanowiska: Doradztwo w zakresie zarządzania
  Państwo przyznające: Niemcy
 • Rita Anna Sauldie-Küffner: specjalistka miReiki i aromaterapii z rozległym doświadczeniem w tych dziedzinach. Łączy tradycyjne metody leczenia z nowoczesnym podejściem, oferując holistyczne rozwiązania zdrowotne, które można znaleźć na stronie https://hls.global/de/vedaviva/
  Numer VAT: Rita Anna Sauldie-Küffner: DE 61372895805
  Tytuł stanowiska: Doradztwo w zakresie zarządzania
  Państwo przyznające: Niemcy

Adres:

Kontakt dla Europy: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: kontakt@hls.global, tel.: +49 (0)15140530884.

1 Zakres zastosowania i dostawca

(1) Ogólne warunki handlowe (zwane dalej "OWH") regulują sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem platformy hls.global, która jest obsługiwana przez Sanjay Sauldie i Rita Anna Sauldie-Küffner w imieniu właścicieli tej strony internetowej:

(zwanego dalej "Dostawcą") w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

(2) Odmienne ogólne warunki klienta są odrzucane.

(3) Przed złożeniem zamówienia u dostawcy należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin. Składając zamówienie na hls.global, użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych warunków do swojego zamówienia.

(4) W Happy Life Steps - HLS oferujemy sprzedaż następujących produktów:

Sanjay Sauldie i Rita Anna Sauldie-Küffner oferują usługi i produkty w zakresie konsultingu, coachingu i doradztwa biznesowego oraz wsparcia.

(5) W Happy Life Steps - HLS oferujemy następujące usługi:

mireiki, aromaterapia, głęboka praca, cyfrowy detoks i wszystko, co ma związek z cyfryzacją i sztuczną inteligencją

2 Zawarcie umowy

(1) Umowy na tym portalu mogą być zawierane wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim.

(2) Oferty są skierowane wyłącznie do klientów końcowych z adresem rozliczeniowym i adresem dostawy w:

Na całym świecie.

Możliwe adresy dostawy i miejsce dostawy mogą być ograniczone dla poszczególnych towarów wielkogabarytowych; ograniczenie jest wskazane w odpowiedniej cenie katalogowej.

(3) Klient musi mieć ukończone 18 lat.

(4) Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie skutecznej oferty. Prezentacja towarów stanowi jedynie zaproszenie klienta do złożenia oferty.

(5) Zamówienie stanowi ofertę dla Happy Life Steps - HLS zawarcia umowy kupna. Klient składa wiążącą ofertę po przejściu przez proces składania zamówienia online, wprowadzając wymagane tam informacje i klikając przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" w ostatnim kroku zamówienia.

(6) Umowa kupna między dostawcą a klientem zostaje zawarta wyłącznie poprzez oświadczenie dostawcy o przyjęciu zamówienia. Ma to miejsce we wcześniejszym z dwóch terminów, poprzez wysłanie towaru lub potwierdzenie wysyłki pocztą elektroniczną. Należy pamiętać, że potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi oświadczenia o przyjęciu zamówienia w wyżej wymienionym znaczeniu.

(7) Ważność umów na większe niż normalne ilości dla gospodarstw domowych, jak również komercyjna odsprzedaż przedmiotu zakupu wymaga wyraźnego potwierdzenia dostawcy. Dotyczy to zarówno liczby produktów zamawianych w ramach jednego zamówienia, jak i składania wielu zamówień na ten sam produkt, w przypadku gdy poszczególne zamówienia obejmują normalną ilość dla gospodarstwa domowego.

(8) Zamówienia będą przechowywane przez nas po zawarciu umowy. W przypadku utraty dokumentów zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Prześlemy kopię danych zamówienia.

(9) Dostęp do usługi Happy Life Steps - HLS wymaga rejestracji.

(10) Rejestrując się, klient uznaje niniejsze OWH. Rejestracja tworzy stosunek umowny między Happy Life Steps - HLS a zarejestrowanym klientem, który podlega postanowieniom niniejszych OWH.

(11) Prezentacja usługi na stronie internetowej nie stanowi prawnie skutecznej oferty. Prezentacja usługi stanowi jedynie zaproszenie klienta do złożenia oferty.

(12) Zamawiając płatną usługę, zarejestrowany klient wchodzi w dalszy stosunek umowny z Happy Life Steps - HLS, który jest odrębny od rejestracji. Użytkownik zostanie poinformowany o danej płatnej usłudze i warunkach płatności przed zawarciem tego stosunku umownego. Stosunek umowny powstaje, gdy klient potwierdzi zamówienie i obowiązek zapłaty, klikając przycisk "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

(13) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą udostępniane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub na koncie klienta w witrynie internetowej. W przypadku każdej dostawy i usługi poinformujemy użytkownika, czy dostępna jest faktura elektroniczna. Więcej informacji na temat faktur elektronicznych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

3 Opis zakresu usług

Zakres Happy Life Steps - HLS obejmuje następujące usługi:

Użytkownik może zarejestrować się na stronie internetowej w celu uzyskania różnych ofert związanych z doradztwem w zakresie zarządzania.

4 Ceny i koszty wysyłki

(1) Nasze ceny zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT i nie obejmują kosztów wysyłki ani dopłat za wysyłkę. Dopłaty za wysyłkę różnią się w zależności od rodzaju dostawy i charakteru przedmiotu. Jeśli dostawca (patrz wyżej) podlega przepisom dotyczącym małych firm, podatek VAT nie ma zastosowania.

(2) Pomimo naszych najlepszych starań, niewielka liczba produktów w naszym katalogu może być nieprawidłowo wyceniona. Sprawdzimy ceny podczas przetwarzania zamówienia i przed pobraniem płatności. Jeśli cena produktu jest nieprawidłowa, a prawidłowa cena jest wyższa niż cena na stronie internetowej, skontaktujemy się z użytkownikiem przed wysłaniem towarów, aby zapytać, czy użytkownik chce kupić produkt po prawidłowej cenie, czy anulować zamówienie. Jeśli prawidłowa cena produktu jest niższa niż cena podana przez nas, naliczymy niższą kwotę i wyślemy produkt do użytkownika.

(3) Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia. Jeśli dostępne są ceny cennikowe, zastosowanie mają ceny cennikowe obowiązujące w momencie składania zamówienia.

(4) Aby korzystać z Happy Life Steps - HLS, należy się najpierw zarejestrować.

(5) Jeśli użytkownik chce skorzystać z usługi odpłatnej, zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o odpłatnym charakterze usługi. W szczególności należy wymienić odpowiedni dodatkowy zakres usług, poniesione koszty i sposób płatności.

(6) Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczania różnych modeli opłat dla różnych czasów rezerwacji i grup użytkowników, a w szczególności dla różnych okresów użytkowania, a także do oferowania różnych zakresów usług.

5 Dostawa i anulowanie

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się na adres dostawy podany przez klienta. Na stronie internetowej znajdują się informacje o dostępności produktów sprzedawanych przez Happy Life Steps - HLS (np. na stronie szczegółów danego produktu). Zwracamy uwagę, że wszystkie informacje dotyczące dostępności, wysyłki lub dostawy produktu mają jedynie charakter szacunkowy i orientacyjny. Nie stanowią one wiążących i gwarantowanych dat wysyłki lub dostawy, chyba że jest to wyraźnie określone jako wiążąca data w opcjach wysyłki danego produktu.

(2) Jeśli Happy Life Steps - HLS zorientuje się w trakcie realizacji zamówienia, że zamówione przez Ciebie produkty nie są dostępne, zostaniesz o tym osobno poinformowany e-mailem lub wiadomością na koncie klienta. Roszczenia prawne klienta pozostają nienaruszone.

(3) Jeśli dostawa do klienta nie jest możliwa, ponieważ dostarczony towar nie mieści się w drzwiach wejściowych, drzwiach frontowych lub na klatce schodowej klienta lub ponieważ klient nie został znaleziony pod wskazanym przez niego adresem dostawy, mimo że termin dostawy został podany klientowi z odpowiednim wyprzedzeniem, klient ponosi koszty nieudanej dostawy.

(4) Dostawa jest realizowana zgodnie z metodą płatności klienta. W przypadku płatności z góry, dostawa zostanie zrealizowana po wydaniu polecenia zapłaty bankowi przekazującemu. W przypadku płatności przez Paypal, kartą kredytową, kartą podarunkową, poleceniem zapłaty, natychmiastowym przelewem bankowym lub fakturą, dostawa następuje po zawarciu umowy.

(5) Jeśli zamówienie jest wysyłane w więcej niż jednej paczce, użytkownik może otrzymać oddzielne potwierdzenie wysyłki dla każdej paczki. W takim przypadku dla każdego potwierdzenia wysyłki zawierana jest między nami oddzielna umowa kupna dotycząca produktów wymienionych w danym potwierdzeniu wysyłki. Stroną umowy jest dostawca. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie anulować zamówienie na produkt przed wysłaniem powiązanego potwierdzenia wysyłki.

Kontakt dla Europy: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: kontakt@hls.global, tel.: +49 (0)15140530884.

(6) Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do niektórych grup produktów i usług, w tym treści cyfrowych lub oprogramowania, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. na płycie CD lub DVD), pod warunkiem, że rozpoczęto pobieranie lub użytkowanie (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

6 Cła

(1) W przypadku zamówienia produktów Happy Life Steps - HLS z dostawą poza Unię Europejską, użytkownik może podlegać opłatom celnym przywozowym i podatkom, które są pobierane po dotarciu przesyłki do określonego miejsca przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z odprawą celną muszą zostać poniesione przez użytkownika; nie mamy kontroli nad tymi opłatami. Przepisy celne różnią się znacznie w zależności od kraju, dlatego aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym.

(2) Należy również pamiętać, że składając zamówienie w Happy Life Steps - HLS, jesteś uważany za importera i musisz przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym otrzymujesz produkty. Ochrona Twoich danych jest dla nas ważna i chcielibyśmy poinformować naszych międzynarodowych klientów, że przesyłki transgraniczne podlegają otwarciu i kontroli przez organy celne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi informacjami celnymi.

7 Warunki płatności

(1) Wszelkie poniesione opłaty należy uiścić z góry na rzecz Happy Life Steps - HLS bez potrąceń w terminie płatności.

(2) Rejestrując się, podając informacje wymagane do procedury płatności i korzystając z płatnej usługi, użytkownik upoważnia operatora do pobrania odpowiedniej kwoty.

(3) Usługa płatna jest automatycznie odnawiana na zarezerwowany okres (subskrypcja), chyba że zostanie anulowana telefonicznie, e-mailem lub listownie.

(4) Abonament jest pobierany w następującym terminie: pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.

(5) Klient może zapłacić za towary lub usługi przy użyciu następujących metod płatności:

- Paypal

- Karta kredytowa

- Natychmiastowy przelew bankowy

- Na konto

Płatność na konto jest możliwa tylko dla konsumentów w wieku 18 lat i starszych. Adres dostawy, adres domowy i adres rozliczeniowy muszą być identyczne i znajdować się w następujących krajach:

Na całym świecie

Płatność fakturą nie jest możliwa w przypadku usług przesyłanych online (np. oprogramowanie do pobrania) lub zakupu kart podarunkowych. Kwota faktury jest należna po jej otrzymaniu. hls.global zastrzega sobie prawo do nieoferowania niektórych metod płatności w indywidualnych przypadkach.

W przypadku płatności na konto, oprócz wszelkich kosztów wysyłki za całą przesyłkę zostanie naliczona jednorazowa opłata w wysokości 0 EUR (zero euro) wraz z obowiązującym podatkiem VAT za dostawę. Klient zostanie zawsze poinformowany oddzielnie przed zawarciem umowy, czy opłata ta zostanie naliczona.

Jeśli kwota faktury nie zostanie zapłacona w terminie z przyczyn leżących po stronie klienta, dostawca naliczy zryczałtowaną opłatę odszkodowawczą w wysokości 10 EUR (dziesięć euro). Klient może udowodnić, że nie poniósł żadnej szkody lub że jest ona znacznie niższa niż kwota ryczałtowa.

W przypadku płatności na konto oraz w innych przypadkach, w których istnieje uzasadniony powód, Happy Life Steps - HLS sprawdza i ocenia dane dostarczone przez klienta.

- Przedpłata

(6) Niektóre metody płatności mogą zostać wykluczone przez dostawcę w indywidualnych przypadkach.

(7) Klient nie może płacić za towary lub usługi wysyłając gotówkę lub czeki.

(8) Jeśli klient wybierze metodę płatności online, upoważnia tym samym dostawcę do pobrania należnych kwot w momencie składania zamówienia.

(9) Jeśli dostawca oferuje płatność z góry, a klient wybierze tę metodę płatności, klient musi przelać kwotę faktury na konto dostawcy w ciągu pięciu dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. Dostawca odpowiednio rezerwuje towary na pięć dni kalendarzowych.

(10) Jeśli dostawca oferuje płatność kartą kredytową, a klient wybierze tę metodę płatności, klient wyraźnie upoważnia dostawcę do pobrania należnych kwot.

(11) Jeśli dostawca oferuje płatność za pomocą polecenia zapłaty, a odbiorca wybierze tę metodę płatności, odbiorca wystawi dostawcy podstawowe upoważnienie SEPA. Jeśli transakcja płatnicza zostanie cofnięta przy płatności za pomocą polecenia zapłaty z powodu braku środków na koncie lub z powodu nieprawidłowo przekazanych danych konta bankowego, klient ponosi koszty.

(12) Jeśli dostawca oferuje płatność z góry, a klient wybierze tę metodę płatności, klient zobowiązuje się zapłacić kwotę faktury w ciągu 14 dni od wysłania towaru, bez potrącania rabatu.

(13) Jeśli klient zalega z płatnością, dostawca zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za zwłokę.

8 Rejestracja i anulowanie

(1) Ponadto Klient oświadcza, że zgodnie z jego wiedzą, żaden z członków jego gospodarstwa domowego nie był karany za umyślne przestępstwo zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich, w szczególności za przestępstwo przeciwko samostanowieniu seksualnemu (§§ 174 i nast. StGB, przestępstwo przeciwko życiu (§§ 211 i nast. StGB), przestępstwo przeciwko nietykalności cielesnej (§§ 223 i nast. StGB), przestępstwo przeciwko wolności osobistej (§§ 232 i nast. StGB) lub za kradzież i defraudację (§§ 242 i nast. StGB) lub rozbój i wymuszenie (§§ 249 i nast. StGB) lub za nadużywanie narkotyków.

(2) Użytkownik ma prawo, z zastrzeżeniem, do rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie na piśmie pocztą, e-mailem lub telefonicznie bez podania przyczyny. Jednocześnie możliwa jest całkowita i ręczna dezaktywacja konta użytkownika w ramach danych i ustawień na koncie użytkownika. Zawarty wcześniej stosunek umowny zostaje tym samym rozwiązany.

(3) Jeśli użytkownik zarejestrował się w usłudze płatnej, może ją anulować najpóźniej 10 dni przed okresem rezerwacji. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, płatna usługa zostanie przedłużona o wybrany okres rezerwacji, a anulowanie będzie skuteczne dopiero na koniec kolejnego okresu rezerwacji. Anulowanie rezerwacji jest możliwe telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie i zostanie przez nas potwierdzone na piśmie. Należy podać imię i nazwisko klienta, adres e-mail i adres pocztowy, aby anulowanie rezerwacji mogło zostać przypisane do klienta. W przypadku anulowania rezerwacji telefonicznie wymagane jest podanie indywidualnego hasła telefonicznego.

(4) Happy Life Steps - HLS może rozwiązać umowę według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyny, w dowolnym momencie. Happy Life Steps - HLS zastrzega sobie również prawo do usunięcia profili i/lub wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej przez użytkownika lub w jego imieniu. Jeśli Happy Life Steps - HLS anuluje rejestrację użytkownika i/lub usunie profile użytkownika lub opublikowane treści, Happy Life Steps - HLS nie ma obowiązku informowania użytkownika o tym ani o przyczynie anulowania lub usunięcia.

(5) Po zakończeniu indywidualnego korzystania z usług Happy Life Steps - HLS, Happy Life Steps - HLS zastrzega sobie prawo do przesłania informacji o tym fakcie innym zarejestrowanym użytkownikom, z którymi Happy Life Steps - HLS zakłada, że byli w kontakcie z użytkownikiem. Decyzja Happy Life Steps - HLS o zakończeniu rejestracji użytkownika i/lub powiadomieniu innych użytkowników, z którymi Happy Life Steps - HLS zakłada, że użytkownik był w kontakcie, nie oznacza ani nie stwierdza w żaden sposób, że Happy Life Steps - HLS składa oświadczenia na temat indywidualnego charakteru, ogólnej reputacji, cech osobistych lub stylu życia.

(6) Użytkownicy są zobowiązani do nie składania żadnych celowych lub fałszywych oświadczeń w swoim profilu i innych obszarach portalu. Takie oświadczenia mogą skutkować wszczęciem postępowania cywilnego. Ponadto operator zastrzega sobie prawo do anulowania istniejącego stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym w takim przypadku.

(7) Jeśli dostęp użytkownika zostanie zablokowany z powodu zawinionego naruszenia umowy i/lub stosunek umowny zostanie rozwiązany, użytkownik musi zapłacić odszkodowanie za pozostały okres obowiązywania umowy w wysokości uzgodnionej opłaty pomniejszonej o zaoszczędzone wydatki. Kwota zaoszczędzonych wydatków zostanie ustalona ryczałtowo w wysokości 10 % opłaty. Obie strony umowy mogą udowodnić, że szkoda i/lub zaoszczędzone wydatki są w rzeczywistości wyższe lub niższe.

(8) Po zakończeniu stosunku umownego wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte przez Happy Life Steps - HLS.

9 Ograniczenie odpowiedzialności (usługi)

(1) Happy Life Steps - HLS nie ponosi odpowiedzialności za treść i dokładność informacji zawartych w danych rejestracyjnych i profilowych klienta lub innych treści generowanych przez klienta.

(2) W odniesieniu do poszukiwanej lub oferowanej usługi umowa jest zawierana wyłącznie między odpowiednimi uczestniczącymi nabywcami. W związku z tym Happy Life Steps - HLS nie ponosi odpowiedzialności za usługi uczestniczących nabywców. W związku z tym wszelkie kwestie dotyczące relacji między zamawiającymi, w tym między innymi usług otrzymanych przez poszukującego lub płatności należnych zamawiającym, należy kierować bezpośrednio do odpowiedniej strony. Happy Life Steps - HLS nie ponosi odpowiedzialności i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, w tym roszczeń, korzyści, bezpośrednich lub pośrednich szkód jakiegokolwiek rodzaju, umyślnych lub nieumyślnych, podejrzewanych lub niepodejrzewanych, ujawnionych lub nieujawnionych, jakiegokolwiek rodzaju w związku z wyżej wymienionymi sprawami.

(3) hls.global ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu tylko wtedy, gdy są one oparte na umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązków przez hls.global lub umyślnym lub niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę hls.global.

(4) hls.global Europe ponosi odpowiedzialność za inne szkody, o ile nie są one oparte na naruszeniu podstawowych obowiązków (obowiązków, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać), jeżeli są one oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez hls.global lub na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę hls.global.

(5) Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do przewidywalnych szkód typowych dla umowy. W przypadku niewywiązania się z umowy wyniosą one maksymalnie 5% wartości zamówienia.

(6) Roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub wolności przedawniają się po upływie 30 lat; w przeciwnym razie po upływie 1 roku, przy czym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym roszczenie powstało, a wierzyciel dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia i tożsamości dłużnika lub powinien był się o nich dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa (§ 199 ust. 1 BGB).

(7) Dostawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia treści tekstu napisanego przez użytkownika, a także przesłanych plików pod kątem zgodności z prawem i, w razie potrzeby, do usunięcia go w całości lub w części.

10 Kompensacja i prawo zatrzymania

(1) Nabywca jest uprawniony do potrącenia tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne Nabywcy zostało uznane orzeczeniem deklaratoryjnym lub nie zostało zakwestionowane przez Dostawcę.

(2) Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

11 Zachowanie tytułu własności

hls.global zachowuje prawo własności do towarów do momentu otrzymania pełnej płatności.

12 Uszkodzenia transportowe

(1) Jeśli klient otrzyma towar z widocznymi uszkodzeniami transportowymi, dostawca prosi go o jak najszybsze złożenie reklamacji.

(2) Jeżeli klient nie złoży reklamacji, nie ma to wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne. Celem reklamacji jest umożliwienie dostawcy dochodzenia własnych roszczeń wobec przewoźnika.

13 Prawo dotyczące wad

(1) Jeśli klient jest konsumentem, gwarancja i odpowiedzialność za wady dostarczonego przedmiotu zakupu podlegają przepisom ustawowym: W związku z tym, oprócz 30-dniowej gwarancji zwrotu, nabywcom w Unii Europejskiej przysługują prawa gwarancyjne przez okres dwóch lat od dostawy towarów i mogą oni zażądać naprawy lub wymiany produktów zakupionych na Happy Life Steps - HLS, jeśli okażą się one wadliwe lub niezgodne z opisem. Jeśli towary nie mogą zostać naprawione lub wymienione w rozsądnym czasie lub bez trudności, użytkownik może zażądać zwrotu lub obniżenia ceny zakupu.

(2) W przypadku towarów używanych okres gwarancji może być krótszy niż dwa lata.

(3) Jeśli klient nie jest konsumentem, wada zostanie usunięta poprzez nową dostawę lub nową realizację.

(4) Jeżeli klient nie jest konsumentem, okres przedawnienia wynosi jeden rok. Ma to zastosowanie, o ile nie są dochodzone roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów związanych z odszkodowaniem za szkody na ciele i zdrowiu lub z umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem.

14 Ograniczenie odpowiedzialności (produkty)

(1) Dostawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze klienta wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z naruszenia istotnych zobowiązań umownych, a także za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez niego lub jednego z przedstawicieli prawnych lub zastępców dostawcy.

(2) Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(3) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie istotnych zobowiązań umownych, które opierają się na przewidywalnej szkodzie typowej dla umowy, pod warunkiem, że szkoda została spowodowana zwykłym zaniedbaniem. Ograniczenie to nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych klienta, które opierają się na uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

(4) Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

(5) O ile odpowiedzialność Happy Life Steps - HLS jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i zastępców.

15 Polityka anulowania

(1) Jeżeli klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z następującymi przepisami:

(2) Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów (lub ostatniego towaru, częściowej przesyłki lub sztuki w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów jednolitego zamówienia lub dostawy towarów w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach) lub od dnia zawarcia umowy, w przypadku treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. CD lub DVD), bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy o świadczenie usług wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami:

Kontakt dla Europy: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: widerruf@hls.global, tel.: +49 (0)15140530884.

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na naszej stronie internetowej lub przesłać nam inne jednoznaczne oświadczenie. W przypadku skorzystania z tej opcji, niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia (np. pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i zwrócić towary za pośrednictwem naszego internetowego centrum zwrotów w terminie określonym poniżej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zakresu, treści i objaśnień ćwiczenia, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

(3) Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Jeśli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, musi zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już wykonanych do momentu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w stosunku do całkowitego zakresu usług przewidzianych w umowie.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres

Kontakt dla Europy: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: kontakt@hls.global, tel.: +49 (0)15140530884.

na zwrot lub przekazanie towarów. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem 14-dniowego terminu. Ponosimy koszty zwrotu towarów.

(4) Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje lub wygasa w przypadku następujących umów:

 • za dostawę towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których plomba została usunięta po dostawie lub które zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;
 • za dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie;
 • za dostawę towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacjami klienta lub są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb
 • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;
 • w przypadku usług, jeśli Happy Life Steps - HLS dostarczył je w całości, a użytkownik przyjął do wiadomości i wyraźnie zgodził się przed złożeniem zamówienia, że możemy rozpocząć świadczenie usługi, a użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wypełnieniu umowy;
 • na dostawę gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę; oraz
 • za dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy kupna, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu.

16 Wyłączenie prawa do anulowania

(1) Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów

 • w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
 • w przypadku dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których data ważności zostałaby szybko przekroczona;

(2) Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

 • za dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
 • za dostawę towarów, jeśli zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie ze względu na ich charakter;
 • za dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostawie.

17 Ochrona danych

(1) W przypadku gromadzenia danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail) zobowiązujemy się do uzyskania uprzedniej zgody użytkownika. Zobowiązujemy się nie przekazywać żadnych danych stronom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę.

(2) Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. W związku z tym nie można w pełni zagwarantować bezbłędnej i bezawaryjnej ochrony danych osób trzecich. Nasza odpowiedzialność w tym zakresie jest wyłączona.

(3) Osoby trzecie nie są upoważnione do wykorzystywania danych kontaktowych do działalności komercyjnej, chyba że dostawca udzielił zainteresowanym osobom uprzedniej pisemnej zgody.

(4) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od Happy Life Steps - HLS pełne i bezpłatne informacje na temat dotyczących go danych.

(5) Ponadto użytkownik ma prawo do sprostowania/usunięcia danych/ograniczenia przetwarzania.

(6) Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w oddzielnej polityce prywatności.

18 Pliki cookie

(1) Możemy używać plików cookie do wyświetlania asortymentu produktów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę.

(2) Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikatowy identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, który umożliwia przypisanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

(3) Korzystanie z plików cookie może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

(4) Zwracamy uwagę, że niektóre z tych plików cookie są przesyłane z naszego serwera do systemu komputerowego użytkownika, przy czym są to głównie tak zwane pliki cookie związane z sesją. Pliki cookie związane z sesją charakteryzują się tym, że są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają w systemie komputerowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego systemu komputerowego przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie).

(5) Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu plików cookie, klikając baner, któremu może się sprzeciwić/zaakceptować.

(6) Oczywiście można ustawić przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na dysku twardym lub aby pliki cookie, które zostały już zapisane, były usuwane. Instrukcje dotyczące zapobiegania i usuwania plików cookie można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki lub producenta oprogramowania.

19 Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe

(1) W przypadku różnic zdań i sporów wynikających z niniejszej umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Kontakt dla Europy: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: widerruf@hls.global, tel.: +49 (0)15140530884.

(2) Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla zamówień od handlowców, osób prawnych prawa publicznego lub specjalnych funduszy prawa publicznego jest siedziba dostawcy.

20 Postanowienia końcowe

(1) Językiem umowy jest język niemiecki.

(2) Nie oferujemy produktów ani usług przeznaczonych do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Nasze produkty dla dzieci mogą być kupowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Happy Life Steps - HLS wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna.

(3) Jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin, a my nie podejmiemy żadnych działań przeciwko użytkownikowi, będziemy nadal uprawnieni do korzystania z naszych praw przy każdej innej okazji, w której użytkownik naruszy niniejszy Regulamin.

(4) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na naszej stronie internetowej, w regulaminie, warunkach i postanowieniach, w tym w niniejszych OWH, w dowolnym momencie. Zamówienie użytkownika będzie podlegać warunkom sprzedaży, warunkom umowy i warunkom obowiązującym w momencie składania zamówienia, chyba że zmiana tych warunków jest wymagana przez prawo lub zarządzenie rządowe (w takim przypadku będą one miały również zastosowanie do zamówień złożonych wcześniej przez użytkownika). Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

(5) Nieważność postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku postanowienie zostanie zastąpione innym prawnie dopuszczalnym postanowieniem, które odpowiada znaczeniu i celowi nieważnego postanowienia.

Udostępnij go na swoich kanałach społecznościowych: