> Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

https://hls.global

Vitajte na stránke Happy Life Steps - HLS!

Na tejto platforme nájdete rôznych poskytovateľov:

 • Sanjay Sauldie: Výskum a vývoj v oblasti práva, ekonómie a spoločenských vied, lingvistiky, kultúry a umenia, ako aj digitalizácie a umelej inteligencie - nájdete ho na adrese https://hls.global/de/sauldie-digitaler-experte/
  Číslo DPH: Sanjay Sauldie: DE 359494855
  Názov pracovnej pozície: Poradenstvo v oblasti riadenia
  Udeľujúci štát: Nemecko
 • Rita Anna Sauldie-Küffner: odborníčka na miReiki a aromaterapiu s rozsiahlymi odbornými znalosťami v týchto oblastiach. Kombinuje tradičné liečebné metódy s modernými prístupmi a ponúka holistické zdravotné riešenia, ktoré nájdete na adrese https://hls.global/de/vedaviva/
  Číslo DPH: Rita Anna Sauldie-Küffner: DE 61372895805
  Názov pracovnej pozície: Poradenstvo v oblasti riadenia
  Udeľujúci štát: Nemecko

Adresa:

Kontakt pre Európu: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: kontakt@hls.global, telefón: +49 (0)15140530884

1 Rozsah aplikácie a poskytovateľ

(1) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú predaj produktov a služieb prostredníctvom platformy hls.global, ktorú v mene vlastníkov tejto webovej stránky prevádzkujú Sanjay Sauldie a Rita Anna Sauldie-Küffner:

(ďalej len "poskytovateľ") vo verzii platnej v čase objednávky.

(2) Odchýlky od všeobecných obchodných podmienok zákazníka sa odmietajú.

(3) Pred zadaním objednávky poskytovateľovi si pozorne prečítajte tieto podmienky. Zadaním objednávky na stránke hls.global súhlasíte s uplatnením týchto podmienok na vašu objednávku.

(4) Na stránke Happy Life Steps - HLS vám ponúkame predaj týchto produktov:

Sanjay Sauldie a Rita Anna Sauldie-Küffner ponúkajú služby a produkty v oblasti poradenstva, koučingu a podnikateľského poradenstva a podpory.

(5) Na stránke Happy Life Steps - HLS vám ponúkame tieto služby:

mireiki, aromaterapia, hĺbková práca, digitálny detox a všetko, čo súvisí s digitalizáciou a umelou inteligenciou

2 Uzavretie zmluvy

(1) Zmluvy na tomto portáli je možné uzatvárať len v nemeckom alebo anglickom jazyku.

(2) Ponuky sú určené výlučne koncovým zákazníkom s fakturačnou a dodacou adresou v:

Na celom svete.

Možné adresy doručenia a miesto doručenia môžu byť pre jednotlivé položky objemného tovaru obmedzené; obmedzenie je uvedené v príslušnej cenníkovej cene.

(3) Zákazník musí dosiahnuť vek 18 rokov.

(4) Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne účinnú ponuku. Prezentácia tovaru len vyzýva zákazníka, aby urobil ponuku.

(5) Vaša objednávka predstavuje ponuku spoločnosti Happy Life Steps - HLS na uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazník podáva záväznú ponuku, keď prejde procesom online objednávky zadaním tam požadovaných údajov a klikne na tlačidlo "objednať s povinnosťou platby" v poslednom kroku objednávky.

(6) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom sa uzatvára až vyhlásením dodávateľa o prijatí. To sa uskutoční v skorší z dvoch termínov, a to buď zaslaním tovaru, alebo zaslaním potvrdenia o odoslaní tovaru e-mailom. Upozorňujeme, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje vyhlásenie o prijatí vo vyššie uvedenom zmysle.

(7) Platnosť zmlúv na väčšie ako bežné množstvo pre domácnosť, ako aj na komerčný ďalší predaj predmetu kúpy si vyžaduje výslovné potvrdenie dodávateľa. To platí tak pre počet výrobkov objednaných v rámci jednej objednávky, ako aj pre zadávanie viacerých objednávok na ten istý výrobok, ak jednotlivé objednávky zahŕňajú bežné množstvo pre domácnosť.

(8) Vaše objednávky budeme po uzavretí zmluvy uchovávať. Ak stratíte doklady k objednávke, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Zašleme vám kópiu údajov o objednávke.

(9) Prístup k službe Happy Life Steps - HLS si vyžaduje registráciu.

(10) Registráciou zákazník uznáva tieto VOP. Registráciou vzniká zmluvný vzťah medzi Happy Life Steps - HLS a registrovaným zákazníkom, ktorý sa riadi ustanoveniami týchto VOP.

(11) Prezentácia služby na webovej stránke nepredstavuje právne účinnú ponuku. Prezentácia služby len vyzýva zákazníka, aby urobil ponuku.

(12) Objednaním spoplatnenej služby vstupuje registrovaný zákazník do ďalšieho zmluvného vzťahu s Happy Life Steps - HLS, ktorý je oddelený od registrácie. O príslušnej spoplatnenej službe a platobných podmienkach bude používateľ informovaný pred uzatvorením tohto zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah vzniká, keď zákazník potvrdí objednávku a povinnosť platby kliknutím na tlačidlo "objednávka s povinnosťou platby".

(13) Súhlasíte s elektronickým zasielaním faktúr. Elektronické faktúry vám budú sprístupnené e-mailom alebo v zákazníckom účte na webovej stránke. Pri každej dodávke a službe vás budeme informovať, či je k dispozícii elektronická faktúra. Ďalšie informácie o elektronických faktúrach nájdete na našej webovej stránke.

3 Opis rozsahu služieb

Rozsah služby Happy Life Steps - HLS pozostáva z týchto služieb:

Používateľ sa môže na webovej stránke zaregistrovať a získať rôzne ponuky týkajúce sa poradenstva v oblasti riadenia.

4 Ceny a náklady na dopravu

(1) Naše ceny zahŕňajú platnú zákonnú DPH a nezahŕňajú náklady na dopravu ani príplatky za dopravu. Dopravné príplatky sa líšia v závislosti od typu dodávky a povahy položky. Ak má dodávateľ (pozri vyššie) nariadenie o malých podnikoch, DPH sa neuplatňuje.

(2) Napriek našej snahe môže byť malý počet produktov v našom katalógu nesprávne ocenený. Ceny skontrolujeme pri spracovaní vašej objednávky a pred účtovaním platby. Ak je výrobok nesprávne ocenený a správna cena je vyššia ako cena na webovej lokalite, budeme vás pred odoslaním tovaru kontaktovať a opýtame sa vás, či si želáte kúpiť výrobok za správnu cenu alebo zrušiť objednávku. Ak je správna cena výrobku nižšia ako nami uvedená cena, zaúčtujeme nižšiu sumu a výrobok vám odošleme.

(3) Platia ceny v čase objednávky. Ak sú k dispozícii cenníkové ceny, platia cenníkové ceny platné v čase objednávky.

(4) Ak chcete používať Happy Life Steps - HLS, musíte sa najprv zaregistrovať.

(5) Ak chce používateľ využiť spoplatnenú službu, bude vopred informovaný o spoplatnenom charaktere služby. Uvedie sa najmä príslušný dodatočný rozsah služieb, vzniknuté náklady a spôsob platby.

(6) Poskytovateľ si vyhradzuje právo účtovať rôzne modely poplatkov pre rôzne časy rezervácií a skupiny používateľov, a najmä pre rôzne obdobia používania, ako aj ponúkať rôzny rozsah služieb.

5 Dodanie a zrušenie

(1) Ak nie je dohodnuté inak, dodanie sa uskutoční na adresu dodania uvedenú zákazníkom. Na webovej stránke nájdete informácie o dostupnosti výrobkov predávaných spoločnosťou Happy Life Steps - HLS (napr. na stránke s podrobnými informáciami o príslušnom výrobku). Radi by sme upozornili, že všetky informácie o dostupnosti, odoslaní alebo dodaní výrobku sú len odhadom a približným vodítkom. Nepredstavujú záväzné a garantované termíny odoslania alebo dodania, pokiaľ to nie je výslovne uvedené ako záväzný termín v možnostiach odoslania príslušného výrobku.

(2) Ak spoločnosť Happy Life Steps - HLS počas spracovania vašej objednávky zistí, že vami objednané produkty nie sú k dispozícii, budete o tom informovaní samostatne e-mailom alebo správou vo vašom zákazníckom účte. Právne nároky zákazníka tým nie sú dotknuté.

(3) Ak doručenie tovaru zákazníkovi nie je možné z dôvodu, že dodaný tovar sa nezmestí cez vchodové dvere, vchodové dvere alebo schodisko zákazníka, alebo z dôvodu, že zákazník nebol zastihnutý na ním určenej adrese doručenia, hoci čas doručenia bol zákazníkovi oznámený s dostatočným predstihom, znáša náklady za neúspešné doručenie zákazník.

(4) Dodávka sa uskutoční podľa spôsobu platby zákazníka. V prípade zálohovej platby sa dodávka uskutoční po vystavení platobného príkazu prevodnej banke. V prípade platby prostredníctvom služby Paypal, kreditnej karty, darčekovej karty, inkasa, okamžitého bankového prevodu alebo faktúry sa dodávka uskutoční po uzavretí zmluvy.

(5) Ak je vaša objednávka odoslaná vo viacerých balíkoch, môžete dostať samostatné potvrdenie o odoslaní pre každý balík. V takom prípade sa pre každé potvrdenie o odoslaní uzatvára samostatná kúpna zmluva na výrobky uvedené v príslušnom potvrdení o odoslaní. Zmluvným partnerom je dodávateľ. Bez ohľadu na vaše právo na zrušenie objednávky môžete svoju objednávku výrobku kedykoľvek bezplatne zrušiť pred odoslaním príslušného potvrdenia o expedícii.

Kontakt pre Európu: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: kontakt@hls.global, telefón: +49 (0)15140530884

(6) Toto právo na zrušenie sa nevzťahuje na určité skupiny produktov a služieb vrátane digitálneho obsahu alebo softvéru, ktoré sa nedodávajú na fyzickom nosiči dát (napr. na CD alebo DVD), za predpokladu, že sa začalo sťahovanie alebo používanie (podľa toho, čo nastane skôr).

6 Colná správa

(1) Ak si objednáte produkty od spoločnosti Happy Life Steps - HLS na doručenie mimo Európskej únie, môžu sa na vás vzťahovať dovozné clá a dane, ktoré sa vyberajú, keď zásielka dorazí na určené miesto určenia. Akékoľvek dodatočné poplatky za colné odbavenie musíte znášať vy; my nemáme nad týmito poplatkami žiadnu kontrolu. Colné predpisy sa v jednotlivých krajinách značne líšia, preto by ste sa mali obrátiť na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne viac informácií.

(2) Upozorňujeme vás tiež, že pri objednávaní od spoločnosti Happy Life Steps - HLS ste považovaní za dovozcu a musíte dodržiavať všetky zákony a predpisy krajiny, v ktorej výrobky dostávate. Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá a radi by sme našich medzinárodných zákazníkov upozornili, že cezhraničné zásielky podliehajú otvoreniu a kontrole colných orgánov. Viac informácií nájdete v našich colných informáciách.

7 Platobné podmienky

(1) Všetky vzniknuté poplatky sa musia uhradiť vopred spoločnosti Happy Life Steps - HLS v deň splatnosti bez zrážky.

(2) Registráciou, poskytnutím informácií potrebných pre postup platby a využívaním spoplatnenej služby používateľ oprávňuje prevádzkovateľa na výber príslušnej sumy.

(3) Spoplatnená služba sa automaticky obnovuje na rezervované obdobie (predplatné), pokiaľ nie je zrušená telefonicky, e-mailom alebo listom.

(4) Predplatné sa vyberá v tento deň: prvý pracovný deň každého mesiaca.

(5) Zákazník môže za tovar alebo služby zaplatiť týmito platobnými metódami:

- Paypal

- Kreditná karta

- Okamžitý bankový prevod

- Na účet

Platba na účet je možná len pre spotrebiteľov starších ako 18 rokov. Dodacia adresa, adresa bydliska a fakturačná adresa musia byť totožné a musia sa nachádzať v nasledujúcich krajinách:

Celosvetovo

Platba na faktúru nie je možná za služby, ktoré sa prenášajú online (napr. softvér na stiahnutie), ani za nákup darčekových kariet. Faktúrovaná suma je splatná po doručení faktúry. hls.global si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch neponúknuť určité spôsoby platby.

V prípade platby na účet sa okrem prípadných nákladov na dopravu celej zásielky účtuje jednorazový poplatok vo výške 0 EUR (nula eur) vrátane príslušnej DPH za každú zásielku. Zákazník bude vždy pred uzavretím zmluvy osobitne informovaný, či bude tento poplatok účtovaný.

V prípade neuhradenia fakturovanej sumy v lehote splatnosti z dôvodov, za ktoré je zodpovedný zákazník, si poskytovateľ účtuje paušálny kompenzačný poplatok vo výške 10 EUR (desať eur). Zákazník môže preukázať, že škoda vôbec nevznikla alebo že je výrazne nižšia ako paušálna suma.

V prípade platby na účet a v iných prípadoch, keď existuje oprávnený dôvod, spoločnosť Happy Life Steps - HLS kontroluje a vyhodnocuje údaje poskytnuté zákazníkom.

- Preddavková platba

(6) Poskytovateľ môže v jednotlivých prípadoch vylúčiť niektoré spôsoby platby.

(7) Zákazník nesmie platiť za tovar alebo služby zaslaním hotovosti alebo šekov.

(8) Ak si zákazník zvolí spôsob platby online, splnomocňuje tým dodávateľa na inkaso dlžných súm v čase objednávky.

(9) Ak dodávateľ ponúka platbu vopred a odberateľ si zvolí tento spôsob platby, odberateľ je povinný previesť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do piatich kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Dodávateľ si primerane rezervuje tovar na päť kalendárnych dní.

(10) Ak dodávateľ ponúka platbu kreditnou kartou a zákazník si zvolí tento spôsob platby, zákazník výslovne splnomocňuje dodávateľa na inkaso dlžných súm.

(11) Ak dodávateľ ponúka platbu inkasom a odberateľ si zvolí tento spôsob platby, odberateľ vystaví dodávateľovi základný mandát SEPA. Ak sa platobná transakcia pri platbe inkasom zruší z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu nesprávne zaslaných údajov o bankovom účte, náklady znáša odberateľ.

(12) Ak dodávateľ ponúka platbu vopred a zákazník si zvolí tento spôsob platby, zákazník sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu do 14 dní od odoslania tovaru bez akéhokoľvek odpočítania zľavy.

(13) Ak je zákazník v omeškaní s platbou, dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody z omeškania.

8 Registrácia a zrušenie

(1) Objednávateľ ďalej vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí nemá žiadny člen jeho domácnosti záznam v registri trestov za úmyselný trestný čin, ktorý ohrozuje bezpečnosť tretích osôb, najmä za trestný čin proti sexuálnej svojvôli (§§ 174 a nasl. StGB, trestný čin proti životu (§§ 211 a nasl. StGB), trestný čin proti telesnej integrite (§§ 223 a nasl. StGB), trestný čin proti osobnej slobode (§§ 232 a nasl. StGB), alebo za krádež a spreneveru (§§ 242 a nasl. StGB) alebo lúpež a vydieranie (§§ 249 a nasl. StGB) alebo za zneužívanie drog.

(2) Používateľ je oprávnený sa s výhradou kedykoľvek písomne odhlásiť z odberu poštou, e-mailom alebo telefonicky bez uvedenia dôvodu. Zároveň je možné úplne a manuálne deaktivovať používateľské konto v rámci údajov a nastavení v používateľskom konte. Predtým uzatvorený zmluvný vzťah sa tým ukončí.

(3) Ak sa používateľ zaregistroval na platenú službu, môže ju zrušiť najneskôr 10 dní pred termínom rezervácie. Ak túto lehotu nedodrží, platená služba sa predĺži o zvolené obdobie rezervácie a zrušenie nadobudne účinnosť až na konci nasledujúceho obdobia rezervácie. Zrušenie rezervácie je možné telefonicky, e-mailom alebo listom a bude nami písomne potvrdené. Je potrebné uviesť celé meno, e-mailovú adresu a poštovú adresu zákazníka, aby bolo možné priradiť vaše storno. V prípade zrušenia rezervácie telefonicky je potrebné uviesť individuálne telefónne heslo.

(4) Spoločnosť Happy Life Steps - HLS môže kedykoľvek vypovedať zmluvu podľa vlastného uváženia, s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho a bez uvedenia dôvodu. Happy Life Steps - HLS si ďalej vyhradzuje právo odstrániť profily a/alebo akýkoľvek obsah, ktorý na webovej stránke zverejnil používateľ alebo ktorý bol zverejnený v jeho mene. Ak spoločnosť Happy Life Steps - HLS zruší registráciu používateľa a/alebo odstráni profily alebo zverejnený obsah používateľa, spoločnosť Happy Life Steps - HLS nie je povinná informovať používateľa o tejto skutočnosti alebo o dôvode zrušenia alebo odstránenia.

(5) Po akomkoľvek ukončení individuálneho používania služieb Happy Life Steps - HLS si Happy Life Steps - HLS vyhradzuje právo zaslať informácie o tom ostatným registrovaným používateľom, u ktorých Happy Life Steps - HLS predpokladá, že boli s používateľom v kontakte. Rozhodnutie spoločnosti Happy Life Steps - HLS ukončiť registráciu používateľa a/alebo informovať ostatných používateľov, u ktorých spoločnosť Happy Life Steps - HLS predpokladá, že s používateľom boli v kontakte, neznamená, že spoločnosť Happy Life Steps - HLS sa akýmkoľvek spôsobom vyjadruje o individuálnom charaktere, všeobecnej povesti, osobných vlastnostiach alebo životnom štýle.

(6) Používatelia sú povinní neuvádzať vo svojom profile a iných oblastiach portálu žiadne úmyselné alebo podvodné nepravdivé údaje. Takéto vyhlásenia môžu mať za následok občianskoprávne konanie. Okrem toho si prevádzkovateľ vyhradzuje právo v takomto prípade s okamžitou platnosťou zrušiť existujúci zmluvný vzťah.

(7) Ak je prístup používateľa zablokovaný z dôvodu zavineného porušenia zmluvy a/alebo zmluvný vzťah je zrušený, používateľ je povinný zaplatiť náhradu za zostávajúce obdobie platnosti zmluvy vo výške dohodnutého poplatku zníženého o ušetrené náklady. Výška ušetrených nákladov sa stanovuje paušálne vo výške 10 % z poplatku. Obe zmluvné strany sú oprávnené preukázať, že škoda a/alebo ušetrené výdavky sú v skutočnosti vyššie alebo nižšie.

(8) Po ukončení zmluvného vzťahu budú všetky údaje používateľa vymazané spoločnosťou Happy Life Steps - HLS.

9 Obmedzenie zodpovednosti (služby)

(1) Spoločnosť Happy Life Steps - HLS nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a správnosť informácií v registračných a profilových údajoch zákazníka alebo za iný obsah vytvorený zákazníkom.

(2) Pokiaľ ide o požadovanú alebo ponúkanú službu, zmluva sa uzatvára výlučne medzi príslušnými zúčastnenými kupujúcimi. Spoločnosť Happy Life Steps - HLS preto nezodpovedá za služby zúčastnených kupujúcich. V súlade s tým sa všetky záležitosti týkajúce sa vzťahu medzi objednávajúcimi kupujúcimi, okrem iného vrátane služieb prijatých hľadajúcim kupujúcim alebo platieb splatných objednávajúcim kupujúcim, adresujú priamo príslušnej strane. Spoločnosť Happy Life Steps - HLS nemôže niesť zodpovednosť a týmto sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti akéhokoľvek druhu, vrátane nárokov, výhod, priamych alebo nepriamych škôd akéhokoľvek druhu, úmyselných alebo neúmyselných, predpokladaných alebo nepredpokladaných, odhalených alebo neodhalených, akéhokoľvek druhu v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami.

(3) spoločnosť hls.global zodpovedá za škody vyplývajúce z ujmy na živote, tele alebo zdraví len vtedy, ak sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivostnom porušení povinnosti zo strany spoločnosti hls.global alebo na úmyselnom alebo nedbanlivostnom porušení povinnosti zo strany právneho zástupcu alebo sprostredkovateľa spoločnosti hls.global.

(4) hls.global Europe zodpovedá za iné škody, pokiaľ nie sú založené na porušení základných povinností (povinnosti, ktorých plnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na ktorých plnenie sa zmluvný partner môže pravidelne spoliehať), len ak sú založené na úmyselnom porušení povinností zo strany hls.global alebo na úmyselnom porušení povinností zo strany právneho zástupcu alebo zástupcu hls.global alebo na porušení povinností zo strany právneho zástupcu alebo zástupcu hls.global z hrubej nedbanlivosti.

(5) Nároky na náhradu škody sa obmedzujú na predvídateľné škody typické pre danú zmluvu. V prípade neplnenia záväzkov dosahujú maximálne 5% z hodnoty objednávky.

(6) Nároky na náhradu škody na základe ujmy na živote, zdraví alebo slobode sa premlčujú po 30 rokoch; inak po 1 roku, pričom premlčacia lehota začína plynúť na konci roka, v ktorom pohľadávka vznikla a veriteľ sa dozvedel o okolnostiach, ktoré viedli k vzniku pohľadávky, a o totožnosti dlžníka alebo sa o nich mal dozvedieť bez hrubej nedbanlivosti (§ 199 ods. 1 BGB).

(7) Poskytovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať obsah textu napísaného používateľom, ako aj nahrané súbory z hľadiska ich súladu so zákonom a v prípade potreby ich úplne alebo čiastočne vymazať.

10 Započítanie a právo na zadržanie

(1) Objednávateľ je oprávnený na započítanie len vtedy, ak bola protipohľadávka objednávateľa uznaná deklaratórnym rozsudkom alebo ak ju dodávateľ nepoprel.

(2) Zákazník môže uplatniť právo na zadržanie len vtedy, ak sa jeho protipohľadávka zakladá na tom istom zmluvnom vzťahu.

11 Vyhradenie vlastníckeho práva

hls.global si ponecháva vlastníctvo tovaru až do prijatia úplnej platby.

12 Poškodenie pri preprave

(1) Ak zákazník dostane tovar so zjavným poškodením pri preprave, dodávateľ ho požiada, aby ho čo najskôr reklamoval.

(2) Ak zákazník nepodá reklamáciu, nemá to žiadne dôsledky na zákonné záručné práva. Účelom reklamácie je umožniť dodávateľovi uplatniť vlastné nároky voči dopravcovi.

13 Právo vád

(1) Ak je zákazník spotrebiteľom, záruka a zodpovednosť za vady dodaného predmetu kúpy sa riadi zákonnými ustanoveniami: V súlade s tým majú kupujúci v Európskej únii okrem 30-dňovej záruky na vrátenie tovaru právo na záruku po dobu dvoch rokov od dodania tovaru a môžu požadovať opravu alebo výmenu výrobkov zakúpených na stránke Happy Life Steps - HLS, ak sa ukáže, že sú chybné alebo nezodpovedajú opisu. Ak tovar nie je možné opraviť alebo vymeniť v primeranej lehote alebo bez ťažkostí, môžete požadovať vrátenie peňazí alebo zníženie kúpnej ceny.

(2) V prípade použitého tovaru môže byť záručná doba kratšia ako dva roky.

(3) Ak zákazník nie je spotrebiteľom, vada sa odstráni novou dodávkou alebo novým plnením.

(4) Ak zákazník nie je spotrebiteľom, premlčacia lehota je jeden rok. To platí, pokiaľ sa neuplatňujú žiadne nároky na náhradu škody a náhradu výdavkov súvisiacich s náhradou škody na zdraví a zdraví alebo s úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou.

14 Obmedzenie zodpovednosti (výrobky)

(1) Dodávateľ zodpovedá za nároky na náhradu škody, ktoré vznikli odberateľovi v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo v dôsledku porušenia základných zmluvných povinností, ako aj za iné škody, ktoré vznikli na základe úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností ním, alebo jedným zo zákonných zástupcov alebo zástupcov dodávateľa.

(2) Podstatné zmluvné záväzky sú záväzky, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy.

(3) Poskytovateľ zodpovedá za porušenie základných zmluvných povinností, ktoré vychádzajú z predvídateľnej škody typickej pre zmluvu, za predpokladu, že škoda bola spôsobená jednoduchou nedbanlivosťou. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na nároky zákazníka na náhradu škody, ktoré sú založené na ujme na živote, zdraví alebo zdraví.

(4) Ustanovenia zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostávajú nedotknuté.

(5) Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti Happy Life Steps - HLS vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa to aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a sprostredkovateľov.

15 Zásady zrušenia

(1) Ak je zákazník spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmito ustanoveniami:

(2) Právo na zrušenie

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar (alebo posledný tovar, čiastkovú zásielku alebo kus v prípade zmluvy na niekoľko tovarov jednotnej objednávky alebo dodania tovaru vo viacerých čiastkových zásielkach alebo kusoch), alebo odo dňa uzavretia zmluvy v prípade digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči dát (napr. CD alebo DVD), a to bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy o službách je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nás kontaktovať:

Kontakt pre Európu: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: widerruf@hls.global, telefón: +49 (0)15140530884

o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na našej webovej stránke alebo nám zaslať iné jednoznačné vyhlásenie. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia (napr. e-mailom).

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar prostredníctvom nášho online centra pre vrátenie tovaru v lehote stanovenej nižšie.

Ďalšie informácie o rozsahu, obsahu a vysvetleniach cvičenia vám poskytne náš zákaznícky servis.

(3) Dôsledky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaplatiť primeranú sumu zodpovedajúcu podielu služieb, ktoré už boli poskytnuté do okamihu, keď ste nás informovali o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb uvedených v zmluve.

Môžeme vám odmietnuť vrátiť peniaze, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar musíte vrátiť bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, na adresu

Kontakt pre Európu: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: kontakt@hls.global, telefón: +49 (0)15140530884

vrátiť alebo odovzdať tovar. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my.

(4) Výnimky z práva na zrušenie

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len v prípade, že táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy neexistuje alebo zaniká v prípade týchto zmlúv:

 • pri dodaní tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny a ktorého plomba bola po dodaní odstránená alebo ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • za doručenie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po doručení odstránená;
 • na dodávku tovaru, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jasne prispôsobený osobným potrebám
 • na dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil;
 • v prípade služieb, ak ich spoločnosť Happy Life Steps - HLS poskytla v plnom rozsahu a vy ste pred zadaním objednávky potvrdili a výslovne súhlasili s tým, že môžeme začať poskytovať služby, a po úplnom splnení zmluvy strácate právo na odstúpenie od zmluvy;
 • na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom, a
 • za dodávku alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy, ale ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv.

16 Vylúčenie práva na zrušenie zmluvy

(1) Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy

 • na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom, alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa;
 • na dodanie tovaru, ktorý sa môže rýchlo pokaziť alebo ktorého dátum spotreby by sa rýchlo prekročil;

(2) Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne v prípade zmlúv

 • pri dodaní zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená;
 • za dodanie tovaru, ak bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • za doručenie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po doručení odstránená.

17 Ochrana údajov

(1) V prípade zhromažďovania osobných údajov (napr. meno, adresa, e-mailová adresa) sa zaväzujeme získať váš predchádzajúci súhlas. Zaväzujeme sa, že neposkytneme žiadne údaje tretím stranám, ak ste nám na to nedali predchádzajúci súhlas.

(2) Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. e-mailom) môže podliehať bezpečnostným zraniteľnostiam. Preto nie je možné úplne zaručiť bezchybnú a bezproblémovú ochranu údajov tretích strán. Naša zodpovednosť v tomto ohľade je vylúčená.

(3) Tretie strany nie sú oprávnené používať kontaktné údaje na komerčné aktivity, pokiaľ poskytovateľ nedal dotknutým osobám predchádzajúci písomný súhlas.

(4) Máte právo kedykoľvek získať od spoločnosti Happy Life Steps - HLS úplné a bezplatné informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú.

(5) Okrem toho má používateľ právo na opravu/vymazanie údajov/obmedzenie spracovania.

(6) Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v samostatných zásadách ochrany osobných údajov.

18 Cookies

(1) Na zobrazenie ponuky produktov môžeme používať súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte internetového prehliadača návštevníka webovej stránky.

(2) Mnohé webové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvané ID súboru cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, ktorý umožňuje priradiť webové stránky a servery ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť konkrétny prehliadač subjektu údajov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať prostredníctvom jedinečného ID súboru cookie.

(3) Používanie súborov cookie môže používateľom tejto webovej stránky poskytnúť užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

(4) Radi by sme upozornili, že niektoré z týchto súborov cookie sa prenášajú z nášho servera do vášho počítačového systému, pričom ide väčšinou o tzv. súbory cookie súvisiace s reláciou. Súbory cookie súvisiace s reláciou sa vyznačujú tým, že sa na konci relácie prehliadača automaticky vymažú z vášho pevného disku. Iné súbory cookie zostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám rozpoznať váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookie).

(5) Proti ukladaniu súborov cookie môžete namietať kliknutím na banner, na ktorom môžete namietať/akceptovať.

(6) Samozrejme, svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa na vašom pevnom disku neukladali žiadne súbory cookie alebo aby sa už uložené súbory cookie vymazali. Pokyny týkajúce sa prevencie a vymazania súborov cookie nájdete vo funkcii pomoci vášho prehliadača alebo výrobcu softvéru.

19 Miesto súdnej právomoci a rozhodné právo

(1) Pre rozdielne názory a spory vyplývajúce z tejto zmluvy platí výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Kontakt pre Európu: Sanjay Sauldie, Lange Rötterstr. 34, 68167 Mannheim, e-mail: widerruf@hls.global, telefón: +49 (0)15140530884

(2) Jediným miestom príslušnosti pre objednávky od obchodníkov, právnických osôb verejného práva alebo osobitných fondov verejného práva je sídlo poskytovateľa.

20 Záverečné ustanovenia

(1) Zmluvným jazykom je nemčina.

(2) Neponúkame produkty ani služby na nákup neplnoletým osobám. Naše výrobky pre deti si môžu zakúpiť len dospelí. Ak ste mladší ako 18 rokov, môžete Happy Life Steps - HLS používať len za účasti rodiča alebo opatrovníka.

(3) Ak porušíte tieto Podmienky a my voči vám nepodnikneme žiadne kroky, budeme naďalej oprávnení uplatňovať svoje práva pri akejkoľvek inej príležitosti, keď porušíte tieto Podmienky.

(4) Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť našu webovú stránku, pravidlá a predpisy, podmienky vrátane týchto VOP. Vaša objednávka sa bude riadiť podmienkami predaja, zmluvnými podmienkami platnými v čase vašej objednávky, pokiaľ si zmenu týchto podmienok nevyžaduje zákon alebo vládne nariadenie (v takom prípade sa budú vzťahovať aj na vami skôr zadané objednávky). Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok predaja považuje za neplatné, neúčinné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, toto ustanovenie sa považuje za oddeliteľné a nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

(5) Neplatnosť niektorého ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade sa ustanovenie nahradí iným právne prípustným ustanovením, ktoré zodpovedá zmyslu a účelu neplatného ustanovenia.

Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach: