> Zrieknutie sa zodpovednosti

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Telefón: +49 (0) 151-40530884
E-mail: recht@hls.global

Platí výlučne toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti:

Zaväzujeme sa udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak však narazíte na niečo neaktuálne alebo nesprávne, budeme vám vďační, ak nám dáte vedieť. Uveďte, prosím, kde na stránke ste si danú informáciu prečítali. My sa o to potom čo najskôr postaráme.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z nepresnosti alebo neúplnosti, ani za stratu alebo šírenie informácií prostredníctvom internetu, ako napríklad prerušenie alebo prerušenie. Pri používaní internetových formulárov sa snažíme minimalizovať počet požadovaných polí. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z použitia odporúčaných alebo získaných údajov, rád alebo nápadov.

S odpoveďami a žiadosťami o ochranu údajov zaslanými e-mailom alebo prostredníctvom internetového formulára sa zaobchádza rovnako ako s listami. To znamená, že odpoveď od nás môžete očakávať najneskôr do jedného mesiaca. V prípade rozsiahlych žiadostí vám dáme vedieť do jedného mesiaca, ak budeme potrebovať maximálne tri mesiace. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci vašej odpovede alebo žiadosti, sa použijú len v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Prijmeme všetky primerané opatrenia na ochranu nášho systému pred akoukoľvek formou nezákonného používania. Na tento účel zavedieme vhodné technológie a organizačné opatrenia s prihliadnutím na súčasný stav techniky. Nenesieme však zodpovednosť za priame a/alebo nepriame straty akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú používateľovi webovej stránky v dôsledku nezákonného používania systému tretej strany.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo z ktorých vedie hypertextový odkaz alebo iný odkaz. S produktmi alebo službami ponúkanými tretími stranami sa zaobchádza v súlade s podmienkami týchto tretích strán.

Naši zamestnanci vynakladajú maximálne úsilie na zabezpečenie a neustále zlepšovanie prístupu na naše webové stránky. To isté platí aj pre ľudí, ktorí používajú špeciálny softvér z dôvodu zdravotného postihnutia.

Táto webová stránka je preto štruktúrovaná v súlade s usmerneniami WCAG 2.1 úrovne AA. Tieto usmernenia sú medzinárodne uznávanými dohodami o prístupnosti (prístupnosti), udržateľnosti, zameniteľnosti a nájditeľnosti webových stránok.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke vlastní Sanjay Sauldie.

Kopírovanie, šírenie alebo akékoľvek iné použitie tohto materiálu nie je povolené bez písomného súhlasu, ak nie je dohodnuté inak alebo ak nie je vyňaté platnými právnymi predpismi (napríklad právo na citáciu), pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s dostupnosťou webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.

Zdieľajte ho na svojich sociálnych sieťach: