> Allmän ångerrätt

Avbokningsregler

En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen faller utanför dennes närings- eller yrkesverksamhet. Sanjay Sauldie representerar flera företag på denna webbplats - ångerrätten gäller för alla företag på denna webbplats.

Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Uppsägningstiden är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, tog varorna i besittning.

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-post: recht@hls.global

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att häva avtalet genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om utövande av din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av annullering
Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut.
Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).
- Till [Ange: Namn/företag, adress till mottagaren av avbokningen, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
- Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
- Beställd den (*)/ mottagen den (*)
- Konsumentens/konsumenternas namn
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)
- datum
-------------
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutande eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal
- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov;
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
- för leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte har något inflytande över;
- för leverans av tidningar, tidskrifter eller periodiska publikationer, med undantag för prenumerationsavtal.

Uppsägningsrätten upphör i förtid för avtal
- för leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;
- för leverans av varor om de på grund av sin beskaffenhet har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen;
för leverans av ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram i ett förseglat paket om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Avkastning

De förfaranden som nämns i detta avsnitt "Returer" är inte en förutsättning för ett effektivt utövande av ångerrätten i enlighet med avsnittet "Instruktioner om ångerrätt för konsumenter".

Kunderna ombeds att meddela säljaren om returen innan de skickar tillbaka den [lägg till: telefonnummer och/eller e-postadress och/eller kontaktsida] för att meddela returen. På så sätt gör de det möjligt för säljaren att tilldela produkterna så snabbt som möjligt.

Kunden ombeds att returnera varan till säljaren som ett förbetalt paket och att spara postningsbeviset. På begäran ersätter säljaren kunden för portokostnaderna i förväg, såvida inte dessa ska bäras av köparen.

Kunderna uppmanas att undvika att skada eller förorena varorna. Om möjligt bör varorna returneras till säljaren i sin originalförpackning med alla tillbehör. Om originalförpackningen inte längre finns i köparens ägo, bör annan lämplig förpackning användas för att säkerställa tillräckligt skydd mot transportskador och för att undvika eventuella krav på ersättning på grund av skador som orsakats av otillräcklig förpackning.

Dela den på dina sociala kanaler: