> Üldtingimused (ÜTK)

Järgnevad tingimused sisaldavad ka õiguslikku teavet teie õiguste kohta, mis tulenevad kauglepinguid ja elektroonilist kaubandust käsitlevatest eeskirjadest.

1. kohaldamisala
2. pakkumised ja teenuste kirjeldused
3. tellimisprotsess ja lepingu sõlmimine
4. hinnad ja saatekulud
5. tarne, kaupade kättesaadavus
6. makseviisid
7. omandiõiguse reserveerimine
8 Garantii materjalivigadele ja garantii
9. vastutus
10. lepingu teksti säilitamine
11. andmekaitse
12 Kohtualluvuse koht, kohaldatav õigus, lepingukeeled

1. kohaldamisala
1.1.

Sanjay Sauldie
Lange Rötterstr. 34
68167 Mannheim
Telefon: +49 (0) 151-40530884
E-post: recht@hls.global

(edaspidi "Müüja") ja kliendi (edaspidi "Klient") vahel kehtivad järgmised üldtingimused eranditult tellimuse esitamise ajal kehtivas versioonis.
1.2 Küsimuste, kaebuste ja vastuväidete esitamiseks saate meie klienditeenindusse pöörduda tööpäeviti kell 9:00-18:00 ülaltoodud telefoninumbril.
1.3 Tarbija käesolevate ÜTK tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa omistada peamiselt tema äritegevusele või iseseisvale kutsetegevusele (BGB § 13).
1.4 Kliendi kõrvale kalduvaid tingimusi ei tunnustata, välja arvatud juhul, kui müüja on nende kehtivusega selgesõnaliselt nõus.

2. pakkumised ja teenuste kirjeldused
2.1 Toodete esitlemine veebipoes ei ole õiguslikult siduv pakkumine, vaid kutse tellimuse esitamiseks. Kataloogides ja müüja veebilehtedel esitatud teenusekirjeldustel ei ole garantii või garantii iseloomu.
2.2 Kõik pakkumised kehtivad "kuni varude lõppemiseni", kui toodete juures ei ole märgitud teisiti. Välja arvatud vead.

3. tellimisprotsess ja lepingu sõlmimine
3.1 Klient saab müüja valikust valida tooteid ilma kohustusteta ja koguda need nn ostukorvi, kasutades nuppu [Lisa ostukorvi]. Seejärel saab klient jätkata tellimuse vormistamist ostukorvis, klõpsates nupule [Jätka kassasse].
3.2 Vajutades nupule [Osta], esitab klient siduva taotluse ostukorvis olevate kaupade ostmiseks. Enne tellimuse esitamist saab klient igal ajal andmeid muuta ja vaadata. Vajalikud andmed on tähistatud tärniga (*).
3.3 Seejärel saadab müüja kliendile e-posti teel automaatse kättesaamise kinnituse, milles kliendi tellimus on uuesti loetletud ja mille klient saab välja printida, kasutades funktsiooni "Print" (tellimuse kinnitus). Automaatne kättesaamise kinnitus dokumenteerib üksnes seda, et müüja on kliendi tellimuse kätte saanud, ja ei tähenda tellimuse vastuvõtmist. Ostuleping sõlmitakse alles siis, kui müüja on tellitud toote 2 päeva jooksul kliendile välja saatnud või üle andnud või on 2 päeva jooksul kliendile saatmist kinnitanud teise e-kirja, ekspress-tellimuse kinnituse või arve saatmisega.
3.4 Kui müüja lubab ettemaksu, sõlmitakse leping siis, kui pangaandmed ja maksetaotlus on esitatud. Kui müüja ei ole 10 kalendripäeva jooksul pärast tellimuse kinnituse saatmist, vaatamata maksetähtajale, isegi pärast täiendavat nõudmist, maksetähtajale ei ole tasutud, taganeb müüja lepingust, mille tulemusel muutub tellimus kehtetuks ja müüjal ei ole kohustust tarnida. Tellimus on seejärel ostja ja müüja jaoks lõpetatud ilma edasiste tagajärgedeta. Seega tehakse ettemaksu eseme broneering maksimaalselt 10 kalendripäevaks.

4. hinnad ja saatekulud
4.1 Kõik Müüja veebisaidil esitatud hinnad sisaldavad kehtivat seadusjärgset käibemaksu.
4.2 Lisaks märgitud hindadele võtab müüja tarne eest transpordikulud. Saatmiskulud on ostjale selgelt teatatud eraldi infolehel ja tellimise käigus.

5. tarne, kaupade kättesaadavus
5.1 Kui on kokku lepitud ettemaks, toimub tarne pärast arve summa laekumist.
5.2 Kui kõiki tellitud tooteid ei ole laos, on müüjal õigus teha osalisi tarneid omal kulul, kui see on kliendile mõistlik.
5.3 Kui kauba üleandmine ei õnnestu ostja süül vaatamata kolmele üleandmiskatsele, võib müüja lepingust taganeda. Kõik tehtud maksed makstakse kliendile viivitamatult tagasi.
5.4 Kui tellitud toode ei ole saadaval, sest müüja ei saa seda toodet oma tarnija poolt ilma enda süüta, võib müüja lepingust taganeda. Sellisel juhul teavitab müüja sellest viivitamatult klienti ja teeb vajaduse korral ettepaneku tarnida võrreldav toode. Kui võrreldavat toodet ei ole saadaval või kui klient ei soovi võrreldavat toodet tarnida, maksab müüja kliendile juba tehtud maksed viivitamata tagasi.
5.5 Kliente teavitatakse tarneaegadest ja tarnepiirangutest (nt tarnepiirangud teatud riikidesse) eraldi infolehel või vastava toote kirjelduses.

6. makseviisid
6.1 Klient saab valida olemasolevate makseviiside hulgast enne tellimuse vormistamist. Kliente teavitatakse olemasolevatest makseviisidest eraldi infolehel.
6.2 Kui on võimalik tasuda arve alusel, tuleb makse teha 30 päeva jooksul pärast kauba ja arve kättesaamist. Kõigi muude makseviiside puhul tuleb makse teha ettemaksuna ilma mahaarvamiseta.
6.3 Kui maksete töötlemisega on tellitud kolmanda osapoole teenusepakkujad, nt Paypal, kehtivad nende üldtingimused.
6.4 Kui maksetähtaeg on määratud kalendri järgi, on klient juba tähtaja ületamisega viivises. Sellisel juhul peab klient maksma seadusest tulenevat viivist.
6.5 Kliendi kohustus maksta viivist ei välista müüja õigust nõuda edasist kahju, mis on tingitud makseviivitusest.
6.6 Kliendil on õigus tasaarvestusele ainult siis, kui tema vastunõuded on seaduslikult kindlaks määratud või müüja poolt tunnustatud. Klient võib kasutada kinnipidamisõigust ainult siis, kui nõuded tulenevad samast lepingulisest suhtest.

7. omandiõiguse reserveerimine
Tarnitud kaup jääb müüja omandisse kuni täieliku tasumiseni.

8 Garantii materjalivigadele ja garantii
8.1 Garantii suhtes kohaldatakse seaduslikke sätteid.
8.1 Müüja tarnitud kaupadele kehtib garantii ainult siis, kui see on selgesõnaliselt antud. Kliente teavitatakse garantiitingimustest enne tellimuse algatamist.

9. vastutus
9.1 Müüja vastutuse suhtes kohaldatakse järgmisi vastutuse välistusi ja piiranguid, olenemata muudest seadusest tulenevatest nõuetega seotud nõuetest.
9.2 Müüja vastutab piiranguteta, kui kahju põhjus põhineb tahtlusel või raskel hooletusel.
9.3 Lisaks vastutab Müüja selliste oluliste kohustuste kergelt hooletu rikkumise eest, mille rikkumine ohustab lepingu eesmärgi saavutamist, või selliste kohustuste rikkumise eest, mille täitmine on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks hädavajalik ja mille täitmisele Klient regulaarselt tugineb. Sellisel juhul vastutab müüja siiski ainult lepingule iseloomulikku ja ettearvatavat kahju. Müüja ei vastuta muude kui eelnevates lausetes nimetatud kohustuste kergest hooletusest tingitud rikkumise eest.
9.4 Eespool nimetatud vastutuse piirangud ei kehti elu, kehavigastuse või tervisekahjustuse korral, toote kvaliteedi garantii võtmise järgse puuduse korral ja pettusega varjatud puuduste korral. Tootjavastutuse seaduse kohane vastutus ei mõjuta seda.
9.5 Kui Müüja vastutus on välistatud või piiratud, kehtib see ka töötajate, esindajate ja asendusliikmete isikliku vastutuse suhtes.

10. lepingu teksti säilitamine
10.1 Klient saab lepingu teksti enne tellimuse esitamist müüjale välja printida, kasutades oma veebilehitseja printimisfunktsiooni tellimuse viimases etapis.
10.2 Müüja saadab kliendile kliendi poolt esitatud e-posti aadressile ka tellimuse kinnituse koos kõigi tellimuse andmetega. Koos tellimuse kinnitusega saab klient ka koopia üldtingimustest koos tühistamispõhimõtetega ja teabega saatmiskulude ning tarne- ja maksetingimuste kohta. Kui olete meie poes registreerunud, saate oma tehtud tellimusi vaadata oma profiili alal. Me salvestame ka lepingu teksti, kuid ei tee seda Internetis kättesaadavaks.

11. andmekaitse
11.1 Müüja töötleb kliendi isikuandmeid konkreetsel eesmärgil ja kooskõlas seaduses sätestatud sätetega.
11.2 Kaupade tellimiseks esitatud isikuandmeid (näiteks nimi, e-posti aadress, aadress, makseandmed) kasutab müüja lepingu täitmiseks ja töötlemiseks. Neid andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ja neid ei edastata kolmandatele isikutele, kes ei ole seotud tellimis-, tarne- ja maksmisprotsessiga.
11.3 Kliendil on õigus saada taotluse korral tasuta teavet müüja poolt tema kohta salvestatud isikuandmete kohta. Lisaks on tal õigus parandada ebaõigeid andmeid, blokeerida ja kustutada oma isikuandmeid, tingimusel, et selliste andmete säilitamiseks ei ole seaduslikku kohustust.
11.4 Täiendavat teavet nõutavate isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise liigi, ulatuse, asukoha ja eesmärgi kohta müüja poolt leiate privaatsuspoliitikast.

12 Kohtualluvuse koht, kohaldatav õigus, lepingukeeled
12.1 Kohtualluvuse ja täitmise koht on müüja registrijärgne asukoht, kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond.
12.2 Lepingukeeleks on saksa keel.

Jagage seda oma sotsiaalseid kanaleid: